استخراج مقاله از پایان نامه سیکامپ : دپارتمان علوم و مقالات مهندسی کامپیوتر