شبیه سازی و تحلیل نتایج سیکامپ : دپارتمان علوم و مقالات مهندسی کامپیوتر